2008

FESTKOMITEEHIERBER JONGBLIESERMUSIKANTENJUBILAEUMS-CONCERT DEN 26. ABRELL

Hierber Jongblieser

    

Hierber Musek

    

Iwwerreechung vun engem Instrument a Medaillen un verdengschtvoll Musikanten

    

    engem Gebuertsdaagskuch                                        an als Ofschloss "Les Gavroches"

    MULTI-MUSIC AN DER SCHEIER DEN 11. MEE

                 Majoretten vun Esch/Uelzecht                   Percussiouns-Ensembel vun der Iechternacher Musekschoul

    

Saxophon-Quartett Tetraphonie                                               Stater Blechbleiser       

    

Bech-Berbuerger Musek

    

MV Lyra Godendorf

    SEANCE ACADEMIQUE DEN 30. MEE

    GALA-CONCERT HARMONIE ZOLWER DEN 31. MEE

    RALLYE PEDESTRE DEN 1. JUNI

    

    

    

Gewenner vum Ralley Pedestre

Als Ofschloss Concert vun der Harmonie Ste Cecile Kayl an der Moselle Valley Brass Band

    MUSEKSOWEND DEN 6. JUNI

Fanfare Medernach

    

Harmonie Municipale Echternach

    HIERBER AM MUSEKSFEIWER DEN 8. JUNI

Uesweller Musek

    

Musek Concordia Mertert

    


MV Lyra Igel

    

Harmonie Monnerech

    


Musek Concordia Rouspert

    

Ouljer Musek

    


Burer Musek

    CONCERT D'HONNEUR VUN DER PHILHARMONIE GRAND-DUCALE ET MUNICIPALE D'ETTELBRUCK DEN 18. OKTOBER

    


    CONCERT MUSIQUE MILITAIRE GRAND-DUCALE DEN 21. NOVEMBER

    


    


    CHRESCHT-UUCHT DEN 21. DEZEMBER

Hierber Jongbleiser                                                    Burer Junior-Band

    

Chorale Bur-Meischdref                                               Chorale Mompech-Hierber

    

Burer Musek

    

Hierber Musek