Gewenner vun der Gratistombola op den Enteesbilljeeen

vum Tiroler Hütt'n Gaudi den 17. Juni 2017 zu Hierber


1.Prais Nr. 0070

2.Prais Nr. 0730

3.Prais Nr. 1225

4.Prais Nr. 0412

5.Prais Nr. 0512

5.Prais Nr. 0751


D'Gewönner können oofgeholl gin bis 25. Juli 2017 bäim President

Pol Schoellen, 13 Hierberwee zu Berbuerg. W.e.g. virdrun uruffen um Telefon 710531