2009

CONCERT ZU STROOSSEN

    


    MUSEKSOWEND ZU BUR ENNERT DEM MOTTO "BELLA ITALIA"

    


    


    PENGSCHT-CONCERT

    

Gaaschtverain: Fanfare Stroossen

    

Medaillen-Iwerrechung un Verdengschtvoll Musikanten